مصلحت نیست قیاس رخ تو با خورشید


شمس اگر اذن طلوع از تو بگیرد ، ادب استبرچسب ها :
رهبرم سید علی ,  خورشید مت ,