متن تبریک تولد حضرت خامنه ای
                                                         آقا را از هرطرف بخوانی آقاست.. او تولد یافت،
                                        جانبازی کند میهنم ایران،سرافرازی کند
                                         او تولد یافت،تا رهبر شود ما همه عاشق،و
                                         او دلبر شود او تولد یافت،
                                         گردد نور عین برترین آقا،پس از پیر خمین
                                          ما همه عمار،او باشد ولی جان به قربان توگ

                                                               یا "سید علی"