متن و عکس نوشته در مورد رهبر


برچسب ها :
خوشتـــر تو در عالم تصویر نبود ,