˙·۰•♥رهبرم سید علی˙·۰•♥ هرگز به غیر جانان ما جان نمی فروشیم جان می دهیم اما جانان نمی فروشیم دشمن اگر ببخشد کاخ سفید خود را یک تار موی رهبر بر آن نمی فروشیم http://s-alikhamenei.mihanblog.com 2018-04-18T11:45:25+01:00 text/html 2017-07-14T20:08:23+01:00 s-alikhamenei.mihanblog.com م. دلیری رهبرم تولدت مبارک http://s-alikhamenei.mihanblog.com/post/42 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://toptoop.ir/files/pic/50/10/02/03.jpg" alt="متن تبریک تولد حضرت خامنه ای"></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: ease; direction: rtl; text-align: center; font-style: inherit; font-weight: inherit;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.toptoop.ir/467985-جدیدترین-عکس-نوشته-ها/1278185-متن-و-عکس-های-زیبا-برای-تولد-حضرت-خامنه-ای.html" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(59, 141, 189); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: ease; direction: rtl; text-align: center;">آقا</a></span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px; text-align: center;">&nbsp;را از هرطرف بخوانی آقاست.. او تولد یافت،</span></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; جانبازی کند میهنم ایران،سرافرازی کند</span></font></div><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;او تولد یافت،تا رهبر شود ما همه عاشق،و</font></span></div><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;او دلبر شود او تولد یافت،</font></span></div><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گردد نور عین برترین آقا،پس از پیر خمین</font></span></div><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ما همه عمار،او باشد ولی جان به قربان توگ</font></span></div><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#666666"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><font size="5">&nbsp; &nbsp;یا "</font></font><font size="5"><font color="#3333ff">سید علی</font><font color="#666666">"</font></font></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-06-14T15:29:15+01:00 s-alikhamenei.mihanblog.com م. دلیری شهادت امام علی (ع) تسلیت باد http://s-alikhamenei.mihanblog.com/post/41 <img src="http://saten.ir/wp-content/uploads/2015/07/shahriha-ali3.jpg" alt="نتیجه تصویری برای جمله کوتاه شهادت امام علی"><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div><span style="font-family: IRANSans; text-align: center;"><font size="4" color="#009900">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ای کوفیان من میروم با قلب خسته</font></span></div><div><font size="4" color="#009900"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; من میروم در نزدِ آن پهلو شکسته</span></font></div><div><font size="4" color="#009900"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;من را نکشت این تیغِ زهر آلودِ دشمن</span></font></div><div><font size="4" color="#009900"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;کشته مرا بازوی زهرا… دستِ بست</span></font></div><div><font size="4" color="#009900"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد</span></font></div> text/html 2017-05-23T21:25:23+01:00 s-alikhamenei.mihanblog.com م. دلیری فرا رسیدن ما مبارک رمضان مبارک باد http://s-alikhamenei.mihanblog.com/post/40 <p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><img src="http://media.iranbanou.com/images/magpic/190885_fu7218.jpg" alt="نتیجه تصویری برای پست ماه مبارک رمضان"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><i><br></i></b></font></p><p style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><i>&nbsp;</i></b></font></p><p style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><i>السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه</i></b></font></p><p style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><i><br></i></b></font></p><p style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><i><br></i></b></font></p><p style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><i><br></i></b></font></p><p style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><i>در ماه پر خیر و برکت رمضان برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم ...</i></b></font></p><p style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><i><br></i></b></font></p><p style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><i><br></i></b></font></p><p style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><i>التماس دعا</i></b></font></p><p style="margin: 0px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><i>&nbsp;</i></b></font></p> text/html 2017-04-29T20:32:05+01:00 s-alikhamenei.mihanblog.com م. دلیری ولادت امام حسین(ع) مبـــارکــــ بــــاد http://s-alikhamenei.mihanblog.com/post/38 <img src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou14471.jpg" alt="کارت پستال ولادت امام حسین (ع),کارت پستال میلاد امام حسین (ع)"><div><br></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#cc0000"><b><i>ز گلزار نبی&nbsp; و بوستان حیدر و زهرا</i></b></font></span></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#cc0000"><b><i><br style="text-align: center;"><span style="text-align: center;">گلی بشگفت با بوی خوش و با چهره ی زیبا</span></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#cc0000"><b><i><br style="text-align: center;"><span style="text-align: center;">شنیدستی که با یک گل نمی گردد بهار؟ اما</span></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#cc0000"><b><i><br style="text-align: center;"><span style="text-align: center;">گلستان گشته از این گل، همه دنیا و ما فیها</span></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#cc0000"><b><i><br style="text-align: center;"><span style="text-align: center;">ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام تهنیت باد</span></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#cc0000"><b><i><span style="text-align: center;"><br></span></i></b></font></div><div><b><i><span style="text-align: center;"><font size="5" style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-Nassim;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span></i></b></div> text/html 2017-04-25T17:25:53+01:00 s-alikhamenei.mihanblog.com م. دلیری مبعث پیامبر مبارک باد http://s-alikhamenei.mihanblog.com/post/37 <div><br></div><div><img src="http://doustiha.ir/img/uploads/2015/05/SMS-Eide-Mabaas.jpg" alt="نتیجه تصویری برای مبعث پیامبر"></div><div><font color="#33ccff"><br></font></div><div><font color="#33ccff"><br></font></div><div><font color="#33ccff"><br></font></div><div><p style="margin: 0px; padding: 0px 19px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 22.4px; text-align: center;"><font color="#cc33cc">یا محمد ای خرد پابست تو / ای چراغ مهر و مه در دست تو</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 19px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 22.4px; text-align: center;"><font color="#cc33cc"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 19px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 22.4px; text-align: center;"><font color="#cc33cc">هر زمان گلواژه هایت تازه تر / بلکه از هستی بلند آوازه تر</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 19px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 22.4px; text-align: center;"><font color="#cc33cc"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 19px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 22.4px; text-align: center;"><font color="#cc33cc">ختم شد بر قامتت پیغمبری / این ترا باشد دلیل برتری . . .</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 19px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 22.4px; text-align: center;"><font color="#cc33cc"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 19px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 22.4px; text-align: center;"><font color="#cc33cc">عید مبعث مبارک</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 19px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;"><font color="#33ccff" size="6" face="Mihan-Nassim"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 19px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;"><a href="http://ec.vizit.ir/MTE3NDU2OA==‌" target="" title=""><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#cc0000">بکلیک</font></a></p></div> text/html 2017-04-17T18:58:23+01:00 s-alikhamenei.mihanblog.com م. دلیری فدایی خامنه ای http://s-alikhamenei.mihanblog.com/post/36 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/si27qVgeizYzM2yBNpFc2p8Hv3bh4FtObvc4XCLmew_42uv3SghCJQ/s/w493/" alt="نتیجه تصویری برای شعرامام خامنه ای"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="100%" height="123" style="text-align: center; font-family: Tahoma; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td width="100%" height="71" style="font-size: 8pt; line-height: 21.3333px;"><div align="center"><center><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="96%" style="border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td width="100%" dir="rtl" align="right" style="line-height: 21.3333px;"><p align="center"><font color="#0033ff" face="Mihan-Nassim" size="5"><i><b>بی خامنه ای شعار هم عهدی چیست ؟</b></i></font></p><p align="center"><font color="#0033ff" face="Mihan-Nassim" size="5"><i><b><br></b></i></font></p><p align="center"><font color="#0033ff" face="Mihan-Nassim" size="5"><i><b>بی خامنه ای ندای یا مهدی چیست ؟</b></i></font></p><p align="center"><font color="#0033ff" face="Mihan-Nassim" size="5"><i><b><br></b></i></font></p><p align="center"><font color="#0033ff" face="Mihan-Nassim" size="5"><i><b>هر کس که نشد فدایی خامنه ای ،</b></i></font></p><p align="center"><font color="#0033ff" face="Mihan-Nassim" size="5"><i><b><br></b></i></font></p><p align="center"><font color="#0033ff" face="Mihan-Nassim" size="5"><i><b>بی شک تو بدان فدایی مهدی نیست !</b></i></font></p></td></tr></tbody></table></center></div></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-04-13T16:59:35+01:00 s-alikhamenei.mihanblog.com م. دلیری وفــــات حضـــرت زینـــب (س) تسلـــیت بـــاد http://s-alikhamenei.mihanblog.com/post/35 <div><br></div><div><br></div><div><img src="http://www.axgig.com/images/35323499134409456448.jpg" alt="نتیجه تصویری برای تسلیت وفات حضرت زینب"></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#006600"><b><i>&nbsp;زن مگو مرد آفرین روزگار &nbsp;&nbsp;</i></b></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#006600"><b><i>&nbsp;</i></b></font></span></div><font face="Mihan-Nassim"><b><i><span style="font-size: large; color: rgb(0, 102, 0); text-align: center;"><div style="text-align: center;">زن مگو بنت الجلال اخت الوقار</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="font-size: large; color: rgb(0, 102, 0); text-align: center;"><div style="text-align: center;">زن مگو عرش خدا را قائمه</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="font-size: large; color: rgb(0, 102, 0); text-align: center;"><div style="text-align: center;">یک محمد یک علی یک فاطمه</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="text-align: center;"><div style="font-size: large; text-align: center;"><font color="#cc0000">وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد</font></div><div style="font-size: large; text-align: center;"><font color="#cc0000"><br></font></div><div style="font-size: large; text-align: center;"><font color="#cc0000"><br></font></div><div style="font-size: large; text-align: center;"><font color="#cc0000"><br></font></div><div style="font-size: large; text-align: center;"><font color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ec.vizit.ir/MTE2NjI3NA==" target="" title=""><font size="7" color="#33cc00">بــکلیـــــک</font></a></div></span></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#006600"><b><i><br></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#006600"><b><i><br></i></b></font></div><div><br></div> text/html 2017-04-11T10:39:13+01:00 s-alikhamenei.mihanblog.com م. دلیری ولادت امام علی(ع) مبـــارکــــ بــــاد http://s-alikhamenei.mihanblog.com/post/34 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.persian-star.org/wp-content/uploads/2017/04/imam-ali-birthday-photo-3.jpg" alt="نتیجه تصویری برای شعر تبریک ولادت امام علی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><p style="text-align: center; margin: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900"><b><i>دلم شده غرق سرور و شعف</i></b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900"><b><i><br></i></b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900"><b><i>کعبه شده بهر علی یک صدف</i></b></font></p><p style="margin: 0px; text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="5"><b><i><br></i></b></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900"><div style="text-align: center;"><b><i>مرغ دلم رها شده به سوی</i></b></div></font></p><p style="margin: 0px; text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="5"><b><i><br></i></b></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900"><div style="text-align: center;"><b><i>ایوان باصفای شاه نجف</i></b></div></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900"><b><i><br></i></b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900"><b><i>ولادت حضرت علی(ع) مبارک</i></b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900"><b><i>&nbsp;</i></b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px;"><a href="http://dl.payamneshan.com/index.html?m=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7&amp;m0=220..&amp;m1=825&amp;m2=21-42%2064060-01-3&amp;m3=0&amp;m4=3&amp;m5=1%2Fg.p1b3jg&amp;m6=cd4482&amp;m7=000000&amp;m8=%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8%20%D8%B9%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D9%82%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%8C%D8%B9%DB%8C()%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%8C%D8%A7%D9%8A%20%D8%A4%D9%86%D9%86%20%D9%84%20%D8%B9%20%20%D9%88%20%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7&amp;m10=0&amp;m11=3&amp;m12=0%2FahdFkrdn-mml.p1Fra-aheiiEaAim3&amp;m14=frwrieok&amp;m15=0&amp;m19=0&amp;m20=fa&amp;u=yon_pecard8" target="" title=""><font size="7" color="#33ff33">بکلیک</font></a></p></div> text/html 2017-04-08T17:54:33+01:00 s-alikhamenei.mihanblog.com م. دلیری «بسیجیان خامنه ای ست» http://s-alikhamenei.mihanblog.com/post/31 <img src="http://dl.aviny.com/Album/enqelabeslami/agha/kamel2/08.jpg" alt="آلبوم تصاویر مقام معظم رهبری ، تصاویر حضرت آقا ، عکسهای امام خامنه ای ، خامنه ای به روایت تصویر ، عکسهای زمان جنگ آقای خامنه ای "> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#999900">هر دشمنی که به تو چپ نگاه کند خار میکنم</font></span></strong></div><div><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#999900"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">پوزش به خاک کشم، زندگی اش تار و مار میکنم</font></span></strong></div><div><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#999900"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">«سیّدعلی» مخور غم یار، ببین از برای تو،</font></span></strong></div><div><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#999900"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">«عمّارم» و به منصب خود افتخار میکنم</font></span></strong></div><div><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#999900"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">کابوس ِیک منافق ِملعون ِضدّ ِولی</font></span></strong></div><div><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#999900"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">خواب ِ«بسیجیان خامنه ای ست» دور ِ«سیّدعلی»</font></span></strong></div><div><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#999900"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">شکـی مکن، نسبتشان به عُمر ختم میشود،</font></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(168, 223, 247);">&nbsp;</span></strong></div> text/html 2017-03-30T18:08:07+01:00 s-alikhamenei.mihanblog.com م. دلیری ولادت امام جواد(ع) مبـــارکــــ بــــاد http://s-alikhamenei.mihanblog.com/post/33 <div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img src="http://www.houzeh3.ir/files/1393/2/1399709865_f.jpg"></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6600"><b><i>مظهر اسماء رب العالمیـن</i></b></font></span></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6600"><b><i><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="text-align: center;">هست در عالم جواد العارفیـن</span></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6600"><b><i><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="text-align: center;">هست در حسن و ملاحت بی نظیر</span></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6600"><b><i><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="text-align: center;">آسمان وحی را باشد بشیر</span></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6600"><b><i><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="text-align: center;">میلاد امام جواد (ع) مبارک باد</span></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6600"><b><i><span style="text-align: center;"><br></span></i></b></font></div><div><a href="http://ec.vizit.ir/MTE1ODc4OA==" target="" title=""><font color="#993300" size="7" face="Mihan-Nassim"><b><i>بکلیک</i></b></font></a></div> text/html 2017-03-30T18:01:23+01:00 s-alikhamenei.mihanblog.com م. دلیری ماه رجب http://s-alikhamenei.mihanblog.com/post/32 <font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><img src="http://www.daryaiha.com/wp-content/uploads/2017/03/Date-Month-Rajab.jpg" alt="تاریخ ماه رجب 96 , تاریخ شروع ماه رجب 96 , ماه رجب 96 , تاریخ اول ماه رجب 96 , تاریخ دقیق شروع ماه رجب در سال 96"> </font><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i>پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند:&nbsp;</i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i><br></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i>«ماه رجب برای امت من(ماه استغفار) است. رجب ماه خدا و ماه شعبان ماه من</i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i><br></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i>&nbsp;و ماه رمضان ماه امت من است. کسی که یک روز از ماه رجب را روزه گیرد، مستوجب</i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i><br></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i>&nbsp;خشنودی خداوند گردد، غصب الهی از او دور می گردد و دری از درهای جهنم به روی او بسته می شود.»</i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i><br></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i><br></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i>بیا که مژده رحمت رسید و خواند سروش</i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">سرود تهنیت خسرو خجسته نسب</i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i><br></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i>هلال ماه رجب شد چو از افق پیدا</i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i><br></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i>در آمد آن مَه من با هزار وجد و طرب</i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ز برج علم، درخشان ستاره‌ای بدمید</i></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#3366ff"><b><i><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">که مِهر و مَه ز فروغش به حیرت‌اند و عجب</i></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="6"><div style="text-align: center;"><font color="#000099">حلول </font><font color="#33cc00">ماه رجب</font><font color="#000099"> مبارک باد.</font></div></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><font color="#000099" size="5"><br></font></font></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br></span></div> text/html 2017-03-22T18:08:57+01:00 s-alikhamenei.mihanblog.com م. دلیری حضور و سخنرانی رهبر انقلاب در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی http://s-alikhamenei.mihanblog.com/post/30 <img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/36081/C/13960101_1336081.jpg"> <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i>حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (سه‌شنبه)&nbsp;</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i><br></i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i><span style="text-align: justify;">در اولین روز سال نو، در اجتماع عظیم و پرشور زائران و مجاوران حرم رضوی</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">(علیه‌السلام)</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i><br></i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i>با تجلیل از وحدت و پایبندی ملت به ارزش‌های انقلاب و&nbsp; دلبستگی مردم به مبانی و&nbsp;</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i><br></i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><i><font color="#33cc00">عرصه‌های دینی، </font><font color="#3366ff">«مسائل معیشتی و اقتصادی» </font><font color="#33cc00">و </font><font color="#3366ff">«انتخابات»</font><font color="#33cc00"> اردیبهشت ماه را دو&nbsp;</font></i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i><br></i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i>موضوع مهم سال جدید خواندند و با تأکید بر ضرورت حل همه‌ی مشکلات کشور در&nbsp;</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i><br></i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i><span style="text-align: justify;">سایه‌ی «مدیریت‌های متدین،&nbsp;</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1803" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: medium none; cursor: pointer; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">انقلابی</span></a><span style="text-align: justify;">، کارآمد و پرانگیزه»، افزودند: تمرکز مسئولان&nbsp;</span></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i><br></i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i><span style="text-align: justify;">بر</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1252" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: medium none; cursor: pointer; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">تولید داخلی</span></a><span style="text-align: justify;">، و مطالبه‌گری ملت در این زمینه موجب حل مشکلات فراوان به‌ویژه&nbsp;</span></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i><br></i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i>«بیکاری جوانان» خواهد شد و ملت عزیز ایران در سال جدید در تحقق خواست اصلی&nbsp;</i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i><br></i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i><span style="text-align: justify;">و مهم اینجانب یعنی حضور پرشور همه‌ی واجدان شرایط در انتخابات، بر&nbsp;</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1349" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: medium none; cursor: pointer; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">عزت</span></a><span style="text-align: justify;">و&nbsp;</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1061" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: medium none; cursor: pointer; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">اقتدار</span></a><span style="text-align: justify;">&nbsp;و&nbsp;</span></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i><br></i></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i><span style="text-align: justify;">آبروی ایران خواهد افزود و با درخشش واقعی در انتخابات، شکوه خود را به رخ دشمنان خواهد کشید.</span><br style="text-align: justify;"></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><i><span style="text-align: justify;"><br></span></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><i><span style="text-align: justify;"><font color="#cc0000">برای &nbsp;دیدن بقیه&nbsp;</font></span></i></b></font><a href="http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=36080" target="" title=""><div style="display: inline !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><i><span style="text-align: justify;"><font color="#3366ff">بکلیــــــــک</font></span></i></b></font></div></a></div><a href="http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=36080" target="" title=""><div style="text-align: center;"></div></a> text/html 2017-03-20T10:59:41+01:00 s-alikhamenei.mihanblog.com م. دلیری شعـــار ســال جدید(96) http://s-alikhamenei.mihanblog.com/post/28 <img src="http://cdn.isna.ir/d/2017/03/20/3/57457942.jpg" alt="نتیجه تصویری برای اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال"><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><i><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی</font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><i><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><i><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">&nbsp;به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، با تبریک ولادت</font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><i><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099"><br></font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><i><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">&nbsp;حضرت فاطمه‌زهرا سلام‌الله‌علیها و عید نوروز به همه‌ی</font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><i><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099"><br></font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><i><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">&nbsp;هم‌میهنان و ایرانیان بویژه خانواده‌های معظم شهیدان و&nbsp;</font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><i><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099"><br></font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><i><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">ایثارگران و با آرزوی سالی همراه با برکت، امنیت و رفاه</font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><i><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099"><br></font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><i><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099">&nbsp;برای مردم ایران و مسلمانان جهان، سال جدید را سال&nbsp;</font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><i><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><br></font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><i><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">«</font><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33ccff">اقتصاد مقاومتی</font><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">:</font><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff0000">&nbsp;تولید</font><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">-&nbsp;</font><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ffcc00">اشتغال</font><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">» نامگذاری کردند.</font></i></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><i><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#cc33cc"><br></font></i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#cc33cc">ســــــــــــــــال نـــو مبــــــــارکــــــــ</font></i></b></div> text/html 2017-03-19T17:00:07+01:00 s-alikhamenei.mihanblog.com م. دلیری ولادتـــ حضرتـــــ فـــاطــمهـ (س)مبارکـــ بــاد http://s-alikhamenei.mihanblog.com/post/27 <div style="text-align: center;"><b><i><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu4701.jpg" alt="متن تبریک ولادت حضرت فاطمه, تبریک ولادت حضرت فاطمه (س)"></i></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i><br></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><font color="#3333ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بر مقدم دختر پیمبر صلوات</i></b></font></span></div><div><div style="text-align: justify;"><font color="#3333ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i><br></i></b></font></div><span style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><font color="#3333ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بر چشمه ی پاک حوض کوثر صلوات</i></b></font></div></span></div><div><div style="text-align: justify;"><font color="#3333ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i><br></i></b></font></div><span style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><font color="#3333ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بر محضر حضرت محمد تبریک</i></b></font></div></span></div><div><div style="text-align: justify;"><font color="#3333ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i><br></i></b></font></div><span style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><font color="#3333ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بر مادر شیعیان حیدر صلوات</i></b></font></div></span></div><div><div style="text-align: justify;"><font color="#3333ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i><br></i></b></font></div><span style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><font color="#3333ff" size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها مبارک</i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i><font color="#3333ff">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font><font color="#000099">&nbsp;&nbsp;</font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><i><font color="#000099"><br></font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim"><b><i><font color="#000099"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font size="5"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></font></i></b></font><a href="http://goo.gl/x3vbMN" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#000099"><b><i>بکلیکــــ</i></b></font></a></div></span></div> text/html 2017-03-17T18:53:48+01:00 s-alikhamenei.mihanblog.com م. دلیری ســـــــال نـو http://s-alikhamenei.mihanblog.com/post/24 <div style="text-align: center;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/proxy/hXZjJ1KgsPp19p9KbftxX_VTox76QgUiTH71w74aF-drOoID2kZDsIdljcfItLfntX-VHrEj3pxRc4raydEqwutIx7Fgq4oy2VfQFerXSKFL1XnvRtjtRdgXYOt8Hw=w450-h299-nc" alt="نتیجه تصویری برای قالب وبلاگ عید نوروز"></div> <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">آمد&nbsp;<strong>بهار</strong>&nbsp;و گل رخ من در سفر هنوز / خندید و ابر چشم من از گریه تر هنوز</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="text-align: right;"></font><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">آمد درخت گل به بر امّا چه فایده؟ / کان سرو گلعزار نیامد به بر هنوز</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="text-align: right;"></font><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#FF0000">به امید ظهور صاحب الزمان</font></span></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#FFFF00">اللهم عجّل لولیک الفرج</font></span></p></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#FFFF00"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div>